Általános Szerződési Feltételek


TELJES ÁSZF LETÖLTÉSE: >>>PDF


Általános szerződési feltételek

hatályos: 2023. április 1. napjától visszavonásig

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szabó Orsolya egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató és az általa nyújtott szolgáltatásokat távollévők között kötött szerződés útján igénybe vevő természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden, olyan jogügyletre vonatkozik, amely pénzszolgáltatás ellenében történő szolgáltatásnyújtásnak minősül a

https://civilgondolatok.hu.

domain név alatt működő oldalon, továbbá a regisztrációval létrejövő felhasználói fiók használatára.

A Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben rögzített magatartási kódex nem áll rendelkezésre, ilyen magatartási kódex alá nem veti magát.

A jelen ÁSZF-ben rögzített egyes fogalmakat a jelen dokumentum elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képező Fogalommagyarázat tartalmazza.

1. Felek megjelölése

1.1. Szolgáltató

Név: Szabó Orsolya 
Székhely és levelezési cím:  4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A.
Telefonszám: +36 70 3158462
E-mail cím:  info@civilgondolatok.hu
Adószám:  66893633-1-29
EV nyilvántartási szám: 40469504

A Szolgáltató Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeket biztosítja.

1.2. Vevő

Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a praeambulumban megjelölt domainek alatt nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe veszi.

1.3. Felek

Szolgáltató és Vevő együttesen.

2. Hírlevél küldése

2.1. A szerződés lényege

A hírlevélre történő regisztráció során a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely alapján Felhasználó a szerződés értelmében díjfizetésre nem köteles, a Szolgáltató részére meghatározott rendszerességgel az alábbi témakörökben hírlevelet küld:

 • saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése,
 • a Szolgáltató által az civilgondolatok.hu domain alatt üzemeltetett blogon megjelenő cikkekről szóló értesítés,
 • értékesítési célú üzenetek, kampányok,
 • kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése, ajánlása,
 • munkalehetőségek bemutatása, ismertetése.

A szerződéskötés során a Felhasználó az alábbi adatokat köteles megadni:

            – név
            – e-mail cím

A Szolgáltató ezen túlmenően a szerződés teljesítése során az Adatkezelési Tájékoztatóban Hírlevélküldés cím alatt megadott adatokat kezeli.

2.2. A szerződéskötés nyelve, a szerződés időtartama

A felhasználói szerződés megkötésének nyelve: magyar. A szerződés határozatlan időtartamú, kezdő időpontja a regisztráció Szolgáltató által történt visszaigazolása.

2.3.      A szerződés formája, az őrzési határidő

A Felek között létrejött felhasználói szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikus felületen iktatja, a felhasználói szerződés megszűnéséig őrzi. A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozással a szerződés is törlésre kerül.

2.4. A szerződés felmondása a Felhasználó által

A felhasználói szerződést a Felhasználó bármikor indokolás nélkül felmondhatja akként, hogy hírlevél-regisztrációjának törlését kezdeményezi. A regisztráció törlésére a Szolgáltatóhoz e-mail útján, postai úton, vagy személyesen eljuttatott, törlést kezdeményező kérés alapján kerül sor. A Szolgáltató megvizsgálja, hogy a regisztráció törlését kezdeményező személy jogosult-e a szerződés megszüntetésére. Azon e-mail címről érkező lemondó levél, amely a feliratkozásban szerepelt, automatikusan jogszerűvé teszi a kérést.

2.5. A szerződés felmondása a Szolgáltató által

A felhasználói szerződést a Szolgáltató azonnali határidővel, indokolás nélkül felmondhatja.

2.6. A panaszkezelés módja a felhasználói szerződés esetén

2.6.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál

2.6.1.1. A Szolgáltató a Felhasználónak a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait

 1. telefonon a Szolgáltató + 36 70 3158462, nem emelt díjas telefonszámán,
 2. levélben vagy személyesen, előzetes telefonos időpont egyeztetést követően, a Szolgáltató 4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A. szám alatti székhelyén, 
 3. elektronikus levél útján a Szolgáltató info@civilgondolatok.hu e-mail címén fogadja.

 A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Felhasználóval közölni.

2.6.1.2.Telefonon történő panaszbejelentés esetén a Szolgáltató a Felhasználóval folytatott beszélgetést jegyzőkönyvben rögzíti, szolgáltató hangrögzítést nem alkalmaz. A panaszfelvételi jegyzőkönyvet Szolgáltató mindaddig tárolja, amíg a panasz kivizsgálása mindkét fél részére megnyugtató módon le nem zárult, legfeljebb azonban 90 napig. A panaszfelvételi jegyzőkönyv egy példányát a Felhasználó ismert e-mail címére, ennek hiányában számlázási címére meg kell küldeni a felvételét számított 15 (tizenöt) napon belül.

2.6.1.3. A szóbeli (telefonon vagy az üzletben történő személyes megjelenés során jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet másolati példányban 15 (tizenöt) napon belül Felhasználó regisztrációja során megadott e-mail címére megküldi.

2.6.1.4. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Felhasználó részére. A válasz megküldése a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel, vagy amennyiben írásos kérelmében ezt a Felhasználó kifejezetten kérte, úgy a Felhasználó által megjelölt postacímre megküldött postai levéllel történik.

2.6.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.

2.6.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás

Amennyiben Felhasználó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság 2017. január 1-jétől a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatal. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatal a http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista weboldalon kereshető meg.

2.6.3. Békéltető Testülethez fordulás

A szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Felhasználó a lakhelye szerint illetékes, a kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben a Szolgáltatóval történő egyeztetése nem vezetett eredményre.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”) rendelkezései alapján a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Fogyasztón kívül – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetető testület elérhetőségei:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.
Telefon: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail cím.: bekelteto@hbkik.hu

A Fogyasztóvédelmi tv. szerint a békéltető testületek eljárása tekintetében Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Békéltető Testület felé benyújtandó panaszát online is előterjesztheti a http://ec.europa.eu/odr honlapon található online vitarendezési platformon keresztül.  Az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ebben az esetben a Budapesti Békéltető Testület látja el, amelynek telefonszáma: +36 1 488 2131, fax-száma: +36 1 488 2186, honlapja: http://bekeltet.hu, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., és e-mail címe. bekelteto.testulet@bkik.hu.

3. A szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejötte

3.1. A szerződéskötés nyelve, a szerződés lényege, szerződő személye

A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés alapján a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására, a Vevő a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére köteles.

A Webáruház nem csak Magyarország területére irányuló tevékenységet folytat, határokon átnyúló szolgáltatási tevékenysége is van, de kizárólag magyar nyelvet beszélők számára értékesít..

A kisvállalkozások egyszerűsített adózásáról szóló törvényi változások miatt Szolgáltatónak KIZÁRÓLAG MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL ÁLL MÓDJÁBAN rendelést elfogadni, kizárólag magánszemély nevére tud számlát kiállítani. Ezért NINCS LEHETŐSÉG a megrendelő űrlapon cégnév, céges adószám megadására. Megértésüket köszönjük!

3.2. A szerződés létrejöttének regisztrációhoz kötöttsége

A szerződés megkötése során regisztráció történik, amely nem automatikus. A regisztrációra a megvásárolt termék díjának beérkezését követően kerül sor.

3.3. A szerződés létrejötte

A szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő a Webáruházban történő, vagy a webáruházhoz kapcsolódó megrendeléséről megkapja a számla visszaigazolást. A webáruház felületén történő megrendelés esetén a visszaigazolás a számla e-mail, amely Vevő e-mail címére érkezik meg, és amely Szolgáltató szerződés létrejöttét rögzítő nyilatkozatát tartalmazza.

3.4. A szerződés formája, őrzési idő

A Felek között a termék megrendelésével létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

3.5. A megrendelés

3.5.1. Megrendelés menete
A https://civilgondolatok.hu Webáruházban igénybe vehető szolgáltatások a “Webshop” oldalon találhatóak meg. Ezen az oldalon a termékek neve, ára, és a “Kosárba teszem” vagy “Opciók választása” gomb szerepel.
A termékek nevére kattintva megnyílik az adott termék egyedi ismertető vásárlási oldala. A “Kosárba teszem” gombra kattintva a termék rögtön kosárba kerül, ahonnan később még törölhető.
A termék nevére kattintva megnyíló egyedi vásárlási oldalon szerepel egy rövidebb és egy hosszabb leírás. A termék rövid ismertetője alatti „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a termék a kosárba kerül, ahonnan később még törölhető. Ha az adott terméknek létezik részletesebb külön tájékoztató oldala, akkor arra mutató elérhetőség is szerepel a hosszabb leírásban. 
Ha a termékhez léteznek választható opciók, akkor a “Webshop” oldalon az “Opciók választása” gomb látható alatta, melyre kattintva szintén az adott termék egyedi vásárlási oldala nyílik meg, ahol kiválaszthatóak a megfelelő opciók.
A kívánt termék(ek) kiválasztása a „Kosárba teszem” feliratú gombok megnyomásával történik.
A weboldal felső részén lévő menüsorban, a “Webshop” menüpont lenyíló menüjéből elérhető a “Vásárlói fiók”, a “Kosár”, a “Pénztár”.

A “Kosár” és a “Pénztár” a menüsor alatti kis kosár ikonra kattintva is elérhetőek.
A “Pénztár” oldalról az Adatkezelési tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elérhetőek. A megrendelésnek nem feltétele a hírlevélre történő feliratkozás, de az Adatkezelési tájékoztató és a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása igen.

Ha a termékvásárlás előtt a Vevőnek a termékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy a termék oldalának láblécében, valamint a jelen ÁSZF 1.1. pontjában is szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) azokat felteheti, az ügyfélszolgálat elérhetősége telefonon, e-mail útján munkanapokon 10:00 óra és 18:00 óra közötti időszakban biztosított.

Kérem, a megrendelés során az adataid megadásakor fokozott figyelemmel járj el!

3.5.2. A Webáruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások ára megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az árváltoztatás a Webáruházban történő megjelenéssel válik hatályossá. A már megrendelt szolgáltatást Szolgáltató a rendeléskor érvényes áron köteles Vevő részére értékesíteni (ajánlati kötöttség).

3.5.3. Az űrlap elküldésével Vevő a szolgáltatás tekintetében vételi ajánlatot tesz, azt megrendeli, így a Megrendelés elküldése ezen gombra történő kattintás a Vevő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet a szolgáltatás díja tekintetében.

3.5.4. A Vevő a megrendelés elküldésével ajánlatot tesz a Szolgáltatónak a szolgáltatás igénybe vételére, és ezen ajánlat keretein belül kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt szolgáltatást igénybe veszi, illetve annak díját és a fizetés kapcsán felmerülő esetleges költséget megfizeti. Amennyiben Vevő e kötelezettségét részben vagy egészben megszegi, Szolgáltató a szerződésen ennek tényét záradékban rögzíti, és a későbbiekben a Vevő további megrendeléseit jogosult megtagadni. 

3.6. Az adatbeviteli hibák javítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Vevőnek az egyedi szolgáltatás rendelése során a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintás előtt van lehetősége. Amennyiben Vevő az adatbeviteli hibát a rendelést visszaigazoló elektronikus levélben észleli, úgy annak javítását a jelen ÁSZF 1.1. pontjában rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja kezdeményezni. Az adatbeviteli hibák ügyfélszolgálaton keresztül történő javítását Vevő a megrendeléstől számított 8 (nyolc) órán belül kezdeményezheti, de – amennyiben ezen időtartam lejárta az ügyfélszolgálat 1.1. pontban jelzett elérhetőségi idején kívül esik – legkésőbb a következő munkanap délelőtt 9:00 órájáig. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adatok megadása következtében felmerült károkért.

3.7. A megrendelés visszaigazolása

A megrendelés visszaigazolása azonnal,  automata visszaigazoló e-mail útján történik. A visszaigazoló e-mail tartalmazza

 • a megrendelt szolgáltatás megnevezését,
 • a megrendelt szolgáltatás díját (fizetendő/fizetett összeget),
 • a rendelés dátumát,
 • a fizetés módját,
 • a kapcsolattartó adatokat (e-mail cím és telefonszám),
 • a számlázási nevet és címet,
 • az esetlegesen a fizetési mód kapcsán felmerülő többletköltséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatást ad arról, hogy a Vevő megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett, egyúttal a szerződés létrejöttét is igazolja. A szerződés arra figyelemmel jön létre, hogy a Szolgáltató a webáruházában kizárólag olyan szolgáltatások nyújtását kínálja fel, amelyek az adott pillanatban ténylegesen elérhetők.

Az automata visszaigazoló levél tartalmazza továbbá az elállásra vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF részeként.   

A Vevő mentesül a megrendelésével keletkezett ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az automata visszaigazolást a fenti adatokkal.  

3.8. A szerződés időtartama

A Felek között a szerződés határozatlan időre jön létre.

3.9. A szolgáltatásnyújtás területi korlátai

Szolgáltató nem kizárólag Magyarország területén nyújtja a szolgáltatást, de csak magyar nyelven beszélők részére szolgáltat. Külföldi számlázási vagy szállítási cím megadásával is lehetséges  megrendelést leadni.

4. A szolgáltatási szerződés teljesítése

4.1. Fizetési feltételek, számlázás

4.1.1. Szolgáltatónál elérhető fizetési lehetőségként a banki utalás

4.1.1.1. Banki utalás választása esetén a Vevő a díjbekérőben rögzített számlaszámra az ott írt határidőn belül köteles megfizetni a szolgáltatás díját. Amennyiben a szolgáltatás díja a Szolgáltatóhoz nem érkezik meg, úgy azt Szolgáltató úgy tekinti, hogy Vevő az elállási jogával élt.

4.1.1.2. Szolgáltató a Vevő részére a szerződés létrejöttekor díjbekérőt állít ki a megrendelt szolgáltatás díja tekintetében. A díjbekérőt Vevő részére elektronikus úton küldi meg Szolgáltató. Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy részére a díjbekérő és a számla elektronikus úton, a megrendelés során megadott e-mail címére kerüljön megküldésre. A számla kiállítására a Vevő által történt fizetést követően kerül sor, amelyet Szolgáltató ugyancsak elektronikus úton küld meg Vevő részére.

4.1.2. Szolgáltatónál elérhető fizetési lehetőségként a bankkártyás fizetés

4.1.2.1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.1.2.2. Bankkártyás fizetés választása esetén a számla kiállítására a Vevő által történt fizetést követően kerül sor, amelyet Szolgáltató elektronikus úton küld meg Vevő részére. Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy részére a díjbekérő és a számla elektronikus úton, a megrendelés során megadott e-mail címére kerüljön megküldésre. 

4.1.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő elektronikus levelezésének beállítása következtében a Szolgáltató által kiállított díjbekérő vagy számla a Vevő postafiókjának levélszemét (spam) mappájába vagy címkéje alá kerül, és Vevő ezért nem jut hozzá a számlához.

Amennyiben Vevő a részére megküldött díjbekérőt, vagy a számlát nem kapta meg, úgy azok újraküldését kérheti az Ügyfélszolgálattól az 1.1. pontban rögzített elérhetőségeken.

4.2. A felhasználói fiók

4.2.1. A szerződés létrejöttét és a fizetést követően a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül létrehozza a felhasználói fiókot a Vevő részére, amelyről külön e-mail értesítést küld Vevő részére a rendszer. A Vevő a felhasználói fiókjában érheti el az általa vásárolt termékhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó anyagokat.

4.2.2. A felhasználói fiókot Szolgáltató mindaddig biztosítja Vevő részére, amíg a szerződés közöttük fennáll. A felhasználói fiók Szolgáltató általi törlésére a Vevő kérésére is sor kerülhet, azonban a felhasználói fiók törlése a szerződés megszűnését eredményezi.

4.3. A panaszkezelés módja a szolgáltatási szerződés esetén

4.3.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál

4.3.1.1. A Szolgáltató a Vevő szolgáltatással vagy a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az 1.1. pontban rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségein biztosítja.

A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Vevővel közölni.

4.3.1.2.Telefonon történő panaszbejelentés esetén a Szolgáltató a Vevővel folytatott beszélgetést jegyzőkönyvben rögzíti, szolgáltató hangrögzítést nem alkalmaz. A panaszfelvételi jegyzőkönyvet Szolgáltató mindaddig tárolja, amíg a panasz kivizsgálása mindkét fél részére megnyugtató módon le nem zárult, legfeljebb azonban 90 napig.

4.3.1.3. A szóbeli (telefonon vagy az üzletben történő személyes megjelenés során jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet, másolati példányban 15 (tizenöt) napon belül Vevő megrendelés során leadott számlázási címére megküldi.

4.3.1.4. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Vevő részére. A válasz megküldése a Vevő megrendeléskor megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel, vagy amennyiben e-mail cím nem került rögzítésre (pl. telefonon történt rendelésfelvétel során), úgy a Vevő számlázási címére megküldött postai levéllel történik.

4.3.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.

4.3.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás

Amennyiben Vevő a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság 2017. január 1-jétől a Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal a http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista weboldalon kereshető meg.

4.3.3. Békéltető Testülethez fordulás

A termékek minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Vevő a lakhelye szerint illetékes, a kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben a Szolgáltatóval történő egyeztetése nem vezetett eredményre.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”) rendelkezései alapján a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Fogyasztón kívül – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.
Telefon: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail cím.: bekelteto@hbkik.hu

A Fogyasztóvédelmi tv. szerint a békéltető testületek eljárása tekintetében Fogyasztónak minősülő Vevő a Békéltető Testület felé benyújtandó panaszát online is előterjesztheti a http://ec.europa.eu/odr honlapon található online vitarendezési platformon keresztül.  Az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ebben az esetben a Budapesti Békéltető Testület látja el, amelynek telefonszáma: +36 1 488 2131, fax-száma: +36 1 488 2186, honlapja: http//bekeltet.hu, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., és e-mail címe. bekelteto.testulet@bkik.hu.

5. Elállás

5.1. A jelen (5.) fejezetben foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha Vevő a Szolgáltatóval kötött szerződése tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában szabályozott Fogyasztónak minősül. A Fogyasztó e meghatározás szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

5.2. A Vevőt indokolási kötelezettség nélkül elállási jog illeti meg, amely elállási jogát a szolgáltatásnak a Vevő általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A Webáruházban elérhető szolgáltatások nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalmak. A Vevőt nem illeti meg az elállás joga a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra irányuló jogát.

A Webáruházban fizikai termék megvásárlására irányuló szerződés nem köthető, erre figyelemmel jelen ÁSZF az ilyen szerződésekre rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Vevő elállási jogát a díjbekérő megérkezését követően bármikor gyakorolhatja a fentiek figyelembe vételével, a szolgáltatás megkezdése előtt.

5.3. A Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével és Szolgáltató részére történő elküldésével, vagy pedig erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő megküldésével gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát kizárólag írásban gyakorolhatja. Írásos joggyakorlásnak minősül a postai úton (ajánlott vagy tértivevényes levélként) a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címre történő megküldés, valamint a nyilatkozatminta kitöltését követően annak a Szolgáltató 1.1. pontjában rögzített e-mail címére történő elküldése. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlásának tekinti Szolgáltató azt az esetet, ha a díjbekérő alapján az abban megjelölt határidőre a szolgáltatás díja nem érkezik meg Szolgáltató ott megjelölt bankszámlájára.

5.4. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a 5.2. pontban rögzített határidőn belül elküldte. Ha a Szolgáltatóhoz az elállási nyilatkozat késve vagy nem érkezik be, úgy Vevőt terheli annak bizonyításának kötelezettsége, hogy részéről az elállási jogot gyakorló nyilatkozat postán vagy e-mail útján határidőben megküldésre került.

5.5. Amennyiben Vevő elállási jogát e-mailben gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a feladó e-mail címére küldött válaszüzenettel 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben Vevő elállási jogát postai úton gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza, az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül. Ha e-mail cím nem került megadásra a vásárlás során (pl. telefonos megrendelés), úgy a Szolgáltató a Vevő részére a számlázási címére küldött postai levéllel igazolja vissza az elállást.

5.6. A Vevő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett, a szolgáltatás költségekkel növelt díját. A Szolgáltató főszabály szerint a szerződés teljesítése során a Vevő által választott fizetési módszerrel téríti vissza a Vevő részére a fenti összeget, amely a Webáruház működési sajátosságait tekintve jelenleg: átutalás a Vevő azon bankszámlaszámára, amelyről a vételár a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A Szolgáltató nem köteles visszafizetni Vevő részére az összeget a Vevő elállása esetén, ha a Webáruház adatai szerint az online felületre a Vevő elállást rögzítő nyilatkozatát követően belépés történt a Vevő felhasználójával, figyelemmel arra, hogy ebben az esetben az online szolgáltatás igénybe vétele megtörtént.  

5.7. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; ugyane jogszabályhely f) pontja alapján olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. A hivatkozott kormányrendelet 29. §-ának (1) bekezdésébe foglalt további kivételek tekintetében a Webáruház esetén rendelkezni nem szükséges, az e jogszabályhely fent nem említett pontjaiban foglalt termékeket a Szolgáltató nem forgalmazza.

6. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

6.1. Jótállás

6.1.1.    A Webáruházban megrendelhető szolgáltatások nem tartoznak a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá.

6.2.  Kellékszavatosság

6.2.1. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő kérheti a hiba kijavítását, vagy a szolgáltatási díj arányos leszállítását kérheti, vagy a szerződéstől elállhat.

6.2.2. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.   

6.2.3. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott elérhetőségein. Szolgáltató írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint az info@civilgondolatok.hu e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.

Ha a Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

Közlés dátumának postai úton történő értesítés során a levél feladásának napja, elektronikus úton történő értesítés során az elektronikus levél Szolgáltató általi érkeztetésének napja minősül. Szolgáltató az elektronikus úton közölt hibajelzést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a feladó e-mail címére megküldött válaszlevélben.

6.2.4. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától (azaz a szolgáltatás Vevő általi igénybe vételének időpontjától) számított 1 (egy) év alatt évül el. Amennyiben Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy ezen elévülési határidő 2 (kettő) év. A hiba kijavítását követően az elévülési idő újból kezdődik.

6.2.5. A kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított hat hónapon belül a közlésen túl nincs egyéb feltétele, azonban a teljesítéstől számított hat hónap elteltét követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3. Termékszavatosság

6.3.1. A 6.3. pont kizárólag abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Vevő a Ptk. által meghatározott Fogyasztó.

6.3.2. Termékszavatosság érvényesítése során a Vevő a szolgáltatás kijavítását kérheti, figyelemmel arra, hogy cserére az online nyújtott szolgáltatások cseréje nem lehetséges. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi (jogszabályi) követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatosság érvényesítése során a termék hibáját a Vevő köteles bizonyítani.

6.3.3. Termékszavatosság alól a jelen Webáruházban nyújtott szolgáltatásokra figyelemmel a gyártó vagy a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.  

6.3.4. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni.

Szolgáltató a felé történt írásbeli közlésnek tekinti a postai úton és az elektronikusan megküldött levelet is. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

6.3.5. A Szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Szolgáltató köteles Vevővel közölni a termékszavatossági igény érvényesítésének határidejét az adott termék vonatkozásában.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

6.4. Vevő egyszerre, egymással párhuzamosan termékszavatossági és kellékszavatossági igényt ugyanazon termék tekintetében nem érvényesíthet.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A Vevő a Webáruházat csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevőt a Webáruház használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vevő a Webáruház használata során nem kellő körültekintéssel járt el.

7.2. A Vevő az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Vevő az adatai megadását követően az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztató szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyeken és szervezeteken kívül Vevő adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.

7.3. A Szolgáltató a Webáruház használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az esetleges jogellenes vevői magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a jogsértések felderítése érdekében.

7.4. A Szolgáltató a termék rendeltetésellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

7.5. A honlapok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom (grafikai elemek, szöveges elemek, letölthető dokumentumok) vonatkozásában annak tulajdonosa, vagy e tartalmak tekintetében a használatra kizárólagosan feljogosított személy a Szolgáltató.

7.6. A webáruházak WordPress alapon működő információs rendszerek, biztonsági fokuk megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban akárcsak az internet egyéb weboldalain történő böngészés során, a jelen webáruházak látogatása során is friss adatbázissal rendelkező kártevőirtó szoftvereket, illetve tűzfalat célszerű használni, emellett a látogató számítógépére telepített operációs rendszer biztonsági frissítéseit célszerű telepíteni.

7.7. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról az érintett weboldalakon közleményt tesz közzé.

7.8. Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok.

7.9.  Jelen ÁSZF-hez 6 (hat) darab elválaszthatatlan melléklet tartozik, az alábbiak szerint:

 1. számú melléklet: Fogalommagyarázat
 2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozatminta
 3. számú melléklet: A békéltető testületek elérhetőségei
 4. számú melléklet: Alkalmazott jogszabályok felsorolása
 5. számú melléklet: Regisztráció törlése kérelemminta
 6. számú melléklet: Kuponszabályzat

1. sz. melléklet

Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeihez

Fogalommagyarázat

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁSZF-en belül nem történt meg.

1. Fogyasztó

1.1. „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.2. „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

1.3. A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. Felhasználó

A praeambulumban rögzített honlapok látogatója.

3. Webáruház

A praeambulumban rögzített honlapokon működtetett online tartalomszolgáltatás.


2. számú melléklet

Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeihez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Szabó Orsolya
4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A.
info@civilgondolatok.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:  

Szerződéskötés (megrendelés) időpontja:         ………………………………………………………………………………

Termék(ek) megnevezése:                                    ……………………………………………………………………………….

A fogyasztó neve:                                                   ……………………………………………………………………………….

A fogyasztó címe:                                                   ……………………………………………………………………………….

Kijelentem, hogy a termék(ek) árának visszatérítését az alábbiak szerint kérem[1]:

 1. ) A megrendelés során megadott címre történő készpénz-átutalással.
 2. ) Az alábbi bankszámlaszámomra történő utalással:

Számla jogosultjának megnevezése:     ……………………………………………………………………………….

Számlát vezető pénzintézet neve:          ……………………………………………………………………………….

Bankszámlaszám:                                ……………………………………………………………………………….

c) A megrendelés során megadott számlázási címtől eltérő címre történő készpénz-átutalással.
Tudomásul veszem, hogy a pénzösszeg visszafizetése során ebben az esetben is az én nevem kerül címzettként megjelölésre.

        A cím, amelyre kérem a visszatérítést:   ……………………………………………………………………………….

Tudomásul veszem, hogy jelen elállási nyilatkozat kizárólag a szolgáltatás megkezdését megelőzően, illetve amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatásban foglalt minőségi követelményeknek, úgy a kellékszavatossági jogom érvényesítése érdekében érvényes.

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)

…………………………………………………………

Fogyasztó aláírása

(csak postai visszaküldés esetén)

[1] Kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá, illetve bankszámlaszám választása, vagy eltérő postacímre kért kézbesítés esetén esetén egészítse ki!


ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA LETÖLTÉSE:  >>> .DOC          >>>.DOCX          >>>PDF


3.számú melléklet

Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeihez

A békéltető testületek elérhetőségei

A területileg illetékes testületek mindenkori elérhetőségei a http://bekeltetes.hu weboldalon megtalálhatók, a jelen ÁSZF hatályba lépésének napján ezen honlapon az alábbi elérhetőség adatok kerültek közzétételre:

Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500
Fax: 06-76-501-538
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: http://bacsbekeltetes.hu

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: bekelteto@pbkik.hu
Honlap: http.//www.pbkik.hu

Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: http//www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu és bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Vármegyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-416-660 / 105 mellék
Fax: 06-36-323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.
Telefon: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email: kemkik@kemkik.hu
Honlap: http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Honlap: http://www.panaszrendezes.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu (Pergel Bea békéltető testületi munkatárs)

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: http://www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu


4.számú melléklet

Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeihez

Alkalmazott jogszabályok felsorolása

A webáruházakban történő szolgáltatási tevékenység tekintetében

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
 • a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint
 • a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

5.számú melléklet

Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeihez

Regisztráció törlése iránti kérelemminta

(csak a regisztráció törlése iránti szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Szabó Orsolya
4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A.
info@civilgondolatok.hu

Alulírott kijelentem, hogy a Szolgáltató és köztem létrejött alábbi felhasználói szerződés kapcsán gyakorlom felmondási jogomat:  

Regisztrált e-mail cím:                                      ………………………………………………………………………………

Regisztrált név:                                                ……………………………………………………………………………….

Értesítési telefonszám:                                     ……………………………………………………………………………….

Regisztráció törlésének oka (nem szükséges megjelölni):                     

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kijelentem, hogy a törölni kért fiókból folyamatban lévő megrendelést

indítottam / nem indítottam.

Tudomásul veszem, hogy az esetlegesen elindított megrendelést a regisztrációm törlése nem érinti, azt a Szolgáltató részemre továbbra is teljesíteni köteles.

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)

…………………………………………………………

Fogyasztó aláírása

(csak postai visszaküldés esetén)


REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE KÉRELEMMINTA LETÖLTÉSE:  >>>.DOC          >>>.DOCX          >>>PDF


6.számú melléklet

Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak pénzszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeihez

Kuponszabályzat

 1. Jelen Kuponszabályzat érvényes: 2023. április hó 1. napjától visszavonásig. 
 1. A Szolgáltató a rendszeres üzleti partnerei (Vevők) részére fizetési kedvezményeket (kuponokat) biztosíthat az alábbi szabályok szerint. 
 2. A Szolgáltató jelenleg az alábbi vásárlási feltételek megléte esetén bocsátja a Vevő rendelkezésére a fizetési kedvezményeket (kuponokat): 

Vásárlói bónusz kupon

Érvényessége: Vásárlástól számított 1 év
Kupon értéke: 2000 Ft
Felhasználás módja: A megrendelni kívánt új termék vagy szolgáltatás megrendelő űrlapján rögzítendő a kuponkód.

A kupon megszerzésének feltétele a webáruházon keresztül olyan termék vásárlása, amelynél a Szolgáltató kuponszerzés lehetőségét biztosítja.

A kupon beváltható új tanfolyam, oktatóanyag vásárlásakor.

A vásárlói bónusz kupon elektronikus kuponkóddal ellátott.

A kupont a Vevő a kuponszerzésre lehetőséget adó termék díjának kifizetését követően, e-mail útján kapja meg a megrendelő űrlapon rögzített elektronikus levélcímére.

Promóciós kedvezmény kupon

Érvényessége: Akciókhoz kapcsolódóan, az egyedi akcióban meghatározott ideig

Kupon értéke:  Adott akcióhoz kapcsolódóan fix összeg, vagy százalékos kedvezmény

Felhasználás módja: A megrendelni kívánt új termék vagy szolgáltatás megrendelő űrlapján rögzítendő a kuponkód.

A kupon megszerzésének feltétele a webáruházon keresztül termék, szolgáltatás vásárlása, hírlevélre történő feliratkozás, az akcióban meghatározott és a weboldalon közzétett módon.

A kupon beváltható új termék, szolgáltatás vásárlásakor.

A promóciós kedvezmény kupon elektronikus kuponkóddal ellátott.

A kupont a Vevő a promóciós ajánlattal együtt, e-mail útján kapja meg.

 1. A kupon átadása elektronikusan történik. Az elektronikus kupon egy olyan elektronikus levél, amelyet a kedvezményt megalapozó vásárlást követően, az ellenérték Szolgáltatóhoz történő beérkezését (vagy promóciós kedvezmény kupon esetén a promócióban szereplő feltételek teljesülését) követő 3 munkanapon belül küld meg a Szolgáltató Vevő webáruházban történt megrendelését követően.
 2. A kuponok kizárólag a Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatások díjainak csökkentésére használhatók fel, azok nem használhatók fel az esetlegesen felmerülő, az ÁSZF-ben rögzített egyéb, a szolgáltatást terhelő költségek, kiegészítő díjak csökkentésére.  
 3. Egy vásárlás során csak egy kupon használható fel.  
 4. A kupon felhasználása során a megrendelés áruértékéből a kuponon szereplő összeg levonásra került, a Vevőnek csak a kuponösszegen felüli összeget kell kifizetnie. 
 5. Egy kupon csak egyetlen alkalommal használható fel a felhasználási időtartamán belül. A kupon a felhasználási időtartamának lejáratát követően nem használható fel fizetési kedvezmény igénybe vételére. 
 6. A felhasznált kuponok összegét visszatéríteni az esetleges elállás során nem áll módomban sem kupon, sem pénzvisszafizetés formájában.  
 7. A kupon névre szóló, azt csak az a személy használhatja fel, akinek kiküldésre került.

KUPONSZABÁLYZAT LETÖLTÉSE: >>>PDF


TELJES ÁSZF LETÖLTÉSE: >>>PDF